రవ్వ అప్పాలు Rava Appalu in Telugu || Telugu Vantalu sweets


l

Ingredients:
Sujji Rava 1 cup
Sugar 1 cup
Ilachi powder 1 pinch
Ghee 3 tbsp
Oil for deep-fry
Water 2 cups

BIYYAM PINDI RECIPES IN Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5crKyPW4v8iKH7y4GBnVMPd

BOMBAY RAVA RECIPES in Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5eRf7bLLjMyDutv1UGcZMea

SWEET RECIPES IN TELUGU: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5fDoEwDfHOQOoA8m74l7NOV

BREAKFAST RECIPES IN TELUGU: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5e8-iYeOnRSCHVgG3fWz1JM

HEALTHY RECIPES IN TELUGU: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5eHCgWyLXwq4RyRKGX_5CAw

CAKE RECIPES WITHOUT OVEN: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5cM7WuHy6RTGSACdWe7f2Jr

5 MINUTE RECIPES: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5cyXEJ7knpjUalb1R2uZ4t2

NORTH INDIAN RECIPES In Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dJqxnwPxHNTXJMp0789RJD

RAGI PINDI RECIPES : https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5cNI4QPOiPYc_N-CrAVPEN9

GODUMA PINDI RECIPES : https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5cmOWrce0Hzh74X05PLRl7M

EVENING SNACKS : https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dHnZVygIxezHvKYTilP3tS

CURRIES FOR RICE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dcWG5-ISXKZhmw-EZ2Mu8r

RICE ITEMS: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5d_RZM69R8wpcZ2UBXU0XFn

NON-VEG VANTALU: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5d_RZM69R8wpcZ2UBXU0XFn

3 INGREDIENTS RECIPES in Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5fQmFkm3SqzufCI4HDL3bw7

BIRYANI RECIPES in Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5eGbEXqcNg_N2k432w0RhUX

BISCUITS WITHOUT OVEN in Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5f02KGIMA-udYNGirHINZ1E

BACHELOR Vantalu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5fkehBYdTpzDkGZOzFteakZ

10 MINUTE RECIPES: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5fWnJ8WJAH7OcchsHou6kWz

CURRIES IN TELUGU: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5d2y0YLnB4AGuQd1PwXrr6V

VLOGS in Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dtJ9nRGtPlkZrx-BGw4o1W

HAIR TIPS: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dLreQSkGK0xeJ6nMkSEqvI

WEIGHT LOSS TIPS: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dDaf3FSXAR3tdG6RUcMrdF

CHILUKUR VLOG: https://youtu.be/_BlSFRBCJ

PANI PURI RECIPE in Telugu: https://youtu.be/oon0HoVH_mE

PIZZA ON PAN in Telugu: https://youtu.be/bX11uXiO07I

100% CRISPY ONION SAMOSA in Telugu: https://youtu.be/fmZ4W3T3mHU

MILK POWDER Recipe in Telugu: https://youtu.be/AE70amfKUDQ

#ManjulaTeluguVantalu #10MinuteRecipes #RavaAppalu #TeluguVantalu #YummyRecipes #SweetRecipeinTelugu
Rava Appalu in Telugu,Rava Appalu sweet,Rava sweet recipes in Telugu,Telugu Vantalu sweets,Vantalu in Telugu sweets,upma Rava Vantalu,Bombay rava Vantalu,rava tho Vantalu,Manjula Telugu Vantalu,రవ్వ అప్పులు

Comments