పప్పు చెక్కలు Crispy Pappu Chekkalu Tayari vidhanam in Telugu || Telugu Vantalu


l

Ingredients:
Rice flour 3 cups
Channa Dal 2 tbsp
Moong Dal 2 tbsp
1 inch Ginger + 5Garlic cloves + 4 Green chillies + Jeera 1 tspn paste
Pepper powder 1 tspn
Crushed Daniya 1 tspn
White sesame seeds 2 tspn
Red chilli powder 2 tspn
Turmeric 1/4 tspn
Salt as required
Water as required to make Dough

Optional Ingredients:
Fried Ground nuts smashed 2 tbsp
Soaked Urad Dal 2 tbsp

BIYYAM PINDI RECIPES IN Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5crKyPW4v8iKH7y4GBnVMPd

BOMBAY RAVA RECIPES in Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5eRf7bLLjMyDutv1UGcZMea

SWEET RECIPES IN TELUGU: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5fDoEwDfHOQOoA8m74l7NOV

BREAKFAST RECIPES IN TELUGU: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5e8-iYeOnRSCHVgG3fWz1JM

HEALTHY RECIPES IN TELUGU: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5eHCgWyLXwq4RyRKGX_5CAw

CAKE RECIPES WITHOUT OVEN: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5cM7WuHy6RTGSACdWe7f2Jr

5 MINUTE RECIPES: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5cyXEJ7knpjUalb1R2uZ4t2

NORTH INDIAN RECIPES In Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dJqxnwPxHNTXJMp0789RJD

RAGI PINDI RECIPES : https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5cNI4QPOiPYc_N-CrAVPEN9

GODUMA PINDI RECIPES : https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5cmOWrce0Hzh74X05PLRl7M

EVENING SNACKS : https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dHnZVygIxezHvKYTilP3tS

CURRIES FOR RICE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dcWG5-ISXKZhmw-EZ2Mu8r

RICE ITEMS: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5d_RZM69R8wpcZ2UBXU0XFn

NON-VEG VANTALU: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5d_RZM69R8wpcZ2UBXU0XFn

3 INGREDIENTS RECIPES in Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5fQmFkm3SqzufCI4HDL3bw7

BIRYANI RECIPES in Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5eGbEXqcNg_N2k432w0RhUX

BISCUITS WITHOUT OVEN in Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5f02KGIMA-udYNGirHINZ1E

BACHELOR Vantalu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5fkehBYdTpzDkGZOzFteakZ

10 MINUTE RECIPES: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5fWnJ8WJAH7OcchsHou6kWz

CURRIES IN TELUGU: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5d2y0YLnB4AGuQd1PwXrr6V

VLOGS in Telugu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dtJ9nRGtPlkZrx-BGw4o1W

HAIR TIPS: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dLreQSkGK0xeJ6nMkSEqvI

WEIGHT LOSS TIPS: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4D9-wnww5dDaf3FSXAR3tdG6RUcMrdF

CHILUKUR VLOG: https://youtu.be/_BlSFRBCJnE

PANI PURI RECIPE in Telugu: https://youtu.be/oon0HoVH_mE

PIZZA ON PAN in Telugu: https://youtu.be/bX11uXiO07I

100% CRISPY ONION SAMOSA in Telugu: https://youtu.be/fmZ4W3T3mHU

MILK POWDER Recipe in Telugu: https://youtu.be/AE70amfKUDQ

We can prepare instant Crispy Tasty Pappu Chekkalu at home. Pls Prepare and enjoy with your dear ones.

#ManjulaTeluguVantalu #Chekkalu #PappuChekkalu #YummyRecipes #InstantRecipes #AndhraSnacks #TeluguVantalu #10MinuteRecipes

Pappu Chekkalu Recipe in Telugu
పప్పు చెక్కలు,pappu Chekkalu in Telugu,Pappu Chekkalu Recipe,Chekkalu with Rice flour in Telugu,Pappu Chekkalu with Rice flour in Telugu,Chekkalu Recipe in Telugu,Chekkalu tayari vidhanam in Telugu,Vantalu in Telugu Chekkalu,Telugu Vantalu Chekkalu,Vantalu in Telugu Pappu Chekkalu,Manjula Telugu Vantalu,Telugu Vantalu Pappu Chekkalu

Comments