రవ్వ అప్పాలు Rava Appalu in Telugu || Telugu Vantalu sweets


l

Ingredients:
Sujji Rava 1 cup
Sugar 1 cup
Ilachi powder 1 pinch
Ghee 3 tbsp
Oil for deep-fry
Water 2 cups

రవ్వ అప్పాలు Rava Appalu recipe in Telugu

#ManjulaTeluguVantalu #RavaAppalu
Rava Appalu in Telugu,Rava Appalu sweet,Rava sweet recipes in Telugu,Telugu Vantalu sweets,Vantalu in Telugu sweets,upma Rava Vantalu,Bombay rava Vantalu,rava tho Vantalu,Manjula Telugu Vantalu,రవ్వ అప్పులు

Comments